Regulamin

REGULAMIN SKLEPU „Mercatino”

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Mercatino”;
 5. Sklep internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.mercatino.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia; Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, mających na celu przedstawienie oferty i zachęcenie do skorzystania z niej poprzez złożenie zamówienia.  
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Siciliamo, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu „Mercatino”;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r poz.827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 12. Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie. 

II.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mercatino.com,pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy „Mercatino”, działający pod adresem www.mercatino.com.pl, prowadzony jest przez Siciliamo, 32-091 Zdzięsławice ul. Jakubowy Szlak 6, NIP: 9451995159, REGON: 365467287.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych: przeglądarka internetowa
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Mercatino” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia niektórych usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat (oświadczenie potwierdzenia pełnoletności przez Klienta). W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Zawarcie Umowy i wydanie towaru – Kupujący i Sprzedający ustalają sposób dostarczenia towaru,

miejsce odbioru, bądź dostawę drogą pocztową.

 1. Wszystkie ceny podawane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Reklamacje i zwroty.
 3. a) Procedura reklamacyjna jest opisana w pkt. VII.
 4. b) Zwrot zakupionego towaru jest możliwy na koszt Klienta, zgodnie z warunkami odstąpienia od Umowy, zawartymi w pkt. VI.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mercatino.com.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlające się Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany za pomocą „DODAJ DO KOSZYKA”.

3.Następnie, po skompletowaniu koszyka zakupowego Klientowi wyświetla się podsumowanie oraz kwota do zapłaty za Towary.

 1. W kolejnym kroku klient dokonuje wyboru sposobu dostawy (otrzymując informację cenową) oraz sposobu płatności.
 2. Na koniec klient potwierdza zamówienie i ewentualnie dokonuje płatności online oraz otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
 3. Terminy realizacji zamówień są podane w zależności od sposobu dostawy.
 4. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku gdy:

-towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy

-Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim zamówieniem

-pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 1. Sklep może anulować zamówienie w przypadku, gdy:

-podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości.

-Klient nie opłacił Zamówienia w ciągu 14 dni od jego złożenia.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 

IV. Ceny i metody płatności

 1. Płatności – za zakupy w Naszym Sklepie można płacić w następujący sposób:
 2. a) internetowym przelewem, kartą kredytową lub kartą debetową
 3. b) przy odbiorze – zapłata następuje bezpośrednio w sklepie „Mercatino”: 32-091 Zdzięsławice, ul. Jakubowy Szlak 6
 4. c) w momencie dostarczenia towaru pod adres Klienta – w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”
 5. d) przelewem na rachunek bankowy (dane do wykonania przelewu otrzymają Państwo mailem stanowiącym potwierdzenie zamówienia). Następnie należy dokonać przelewu na wskazane konto i wysłać do Nas potwierdzenie przelewu e-mailem – zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu wpłaty na konto Sklepu. Dane do realizacji przelewu:

Siciliamo

Ul. Jakubowy Szlak 6

32-091 Zdzięsławice

Konto bankowe w Alior Banku o nr.: 54 2490 0005 0000 4500 4104 4180

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszystkie inne elementy. 

 

V. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia.
 3. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sklep.
 4. Termin realizacji zamówień – jest podawany podczas składania zamówienia w zależności od wybranej formy dostawy. Wszelkie niestandardowe warunki należy ustalać indywidualnie mailowo: sklep@mercatino.com.pl lub telefonicznie: +48 606 960 952.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu -lub mający krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego drogą mailową w terminie maksymalnie 10-ciu dni od daty otrzymania Towaru. Oświadczenie musi zawierać dane do zwrotu zapłaconej kwoty oraz kosztu dostawy do Klienta. Adres mailowy do przesłania oświadczenia: sklep@mercatino.com.pl
 4. Zwrot zostanie dokonany przez Sprzedającego w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar nie jest w żaden sposób uszkodzony lub zepsuty oraz posiada ważną datę przydatności do spożycia.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Siciliamo jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, w tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszeniem praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: sklep@mercatino.com.pl.

Sklep internetowy Mercatino zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, przy czym informacja dotycząca statusu reklamacji zostanie przesłana w terminie maksymalnie 14 – tu dni od daty jej otrzymania.

VIII. Zakończenie

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy „Mercatino” są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. tj. Prawo własności przemysłowe

REGULAMIN SKLEPU „Mercatino”

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą luz zawodową;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Mercatino”;
 5. Sklep internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.mercatino.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;
 6. Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Siciliamo, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu „Mercatino”;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r poz.827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 12. Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie. 

II.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mercatino.com,pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy „Mercatino”, działający pod adresem www.mercatino.com.pl, prowadzony jest przez Siciliamo, 32-091 Zdzięsławice ul. Jakubowy Szlak 6, NIP: 9451995159, REGON: 365467287.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych: przeglądarka internetowa
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Mercatino” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia niektórych usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Zawarcie Umowy i wydanie towaru – Kupujący i Sprzedający ustalają sposób dostarczenia towaru,

miejsce odbioru, bądź dostawę drogą pocztową.

 1. Wszystkie ceny podawane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Reklamacje i zwroty.
 3. a) Procedura reklamacyjna jest opisana w pkt. VII.
 4. b) Zwrot zakupionego towaru jest możliwy na koszt Klienta, zgodnie z warunkami odstąpienia od Umowy, zawartymi w pkt. VI.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mercatino.com.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlenie Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany za pomocą „DODAJ DO KOSZYKA”.

3.Następnie, po skompletowaniu koszyka zakupowego Klientowi wyświetla się podsumowanie oraz kwota do zapłaty za Towary.

 1. W kolejnym kroku klient dokonuje wyboru sposobu dostawy (otrzymując informację cenową) oraz sposobu płatności.
 2. Na koniec klient potwierdza zamówienie i ewentualnie dokonuje płatności online oraz otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
 3. Terminy realizacji zamówień są podane w zależności od sposobu dostawy.
 4. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku gdy:

-towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy

-Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim zamówieniem

-pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 1. Sklep może anulować zamówienie w przypadku, gdy:

-podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości.

-Klient nie opłacił Zamówienia w ciągu 14 dni od jego złożenia.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. Umowę traktuję się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mercatino zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób pełnoletnich (potwierdzenie pełnoletności przez Klienta w przypadku zamiaru zakupu wyrobów alkoholowych).

10. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientem, Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów. 

IV. Ceny i metody płatności

 1. Płatności – za zakupy w Naszym Sklepie można płacić w następujący sposób:
 2. a) internetowym przelewem, kartą kredytową lub kartą debetową
 3. b) przy odbiorze – zapłata następuje bezpośrednio w sklepie „Mercatino”: 32-091 Zdzięsławice, ul. Jakubowy Szlak 6
 4. c) w momencie dostarczenia towaru pod adres Klienta – w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”
 5. d) przelewem na rachunek bankowy (dane do wykonania przelewu otrzymają Państwo mailem stanowiącym potwierdzenie zamówienia). Następnie należy dokonać przelewu na wskazane konto i wysłać do Nas potwierdzenie przelewu e-mailem – zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu wpłaty na konto Sklepu. Dane do realizacji przelewu:

Siciliamo

Ul. Jakubowy Szlak 6

32-091 Zdzięsławice

Konto bankowe w Alior Banku o nr.: 54 2490 0005 0000 4500 4104 4180

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszystkie inne elementy. 


V. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia.
 3. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sklep.
 4. Termin realizacji zamówień – jest podawany podczas składania zamówienia w zależności od wybranej formy dostawy. Wszelkie niestandardowe warunki należy ustalać indywidualnie mailowo: sklep@mercatino.com.pl lub telefonicznie: +48 606 960 952.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu -lub mający krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego drogą mailową w terminie maksymalnie 10-ciu dni od daty otrzymania Towaru. Oświadczenie musi zawierać dane do zwrotu zapłaconej kwoty oraz kosztu dostawy do Klienta. Adres mailowy do przesłania oświadczenia: sklep@mercatino.com.pl
 4. Zwrot zostanie dokonany przez Sprzedającego w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar nie jest w żaden sposób uszkodzony lub zepsuty oraz posiada ważną datę przydatności do spożycia.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Siciliamo jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, w tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszeniem praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: sklep@mercatino.com.pl.

Sklep internetowy Mercatino zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, przy czym informacja dotycząca statusu reklamacji zostanie przesłana w terminie maksymalnie 14 – tu dni od daty jej otrzymania.

VIII. Zakończenie

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy „Mercatino” są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. tj. Prawo własności przemysłowe